§1 navn

1.1 Foreningens navn er Nørre Åby Juniorskakklub

§2 Foreningens formål

2.1 Foreningens formål er at udvikle og fremme kendskabet og interessen for skakspillet.

§3 Generalforsamling

3.1 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed

3.2 Den ordinære årlige generalforsamling afholdes i februar / marts måned med mindst 2 ugers varsel.

3.3 Dagsordenen skal indeholde:

  1. Valg af dirigent.

  2. Formandens beretning af det forgange år.

  3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

  4. Behandling af indkomne forslag.

For at komme til afstemning skal de være formanden i hænde 1 uge før generalforsamlingen afholdes.

  1. Valg af ny bestyrelse. Se i øvrigt punkt 6.1

  2. Valg af revisor.

  3. Eventuelt.

3.4 Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, heraf mindst 3 myndige. 2 fra bestyrelsen er på valg ved ulige årstal, de andre er på valg ved lige årstal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

3.5 På generalforsamlingen fremlægges revideret regnskab, samt formueforhold til godkendelse. Revisor vælges for et år af gangen.

3.6 Ekstraordinær generalforsamling kan til en hver tid indkaldes til af bestyrelsen, dog skal dette ske med mindst 14 dages varsel, eller hvis 25% af klubbens medlemmer skriftligt stiller krav herom til formanden. Den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest en måned efter modtagelse af begæringen.

3.7 Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte, og til generalforsamlingen foregår afstemningen ved simpelt flertal hvis stemmelighed er forslaget kasseret. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller forsamlingen vedtager skriftlig afstemning.

§4 Foreningen

4.1 Foreningen er hjemmehørende i Middelfart Kommune.

§5 Medlemmer og medlemskab

5.1 Foreningen er åben for alle, der interesserer sig for skak.

5.2 Indmeldelse sker til kassereren og er gældende for perioden 1.1-30.6 eller 1.7-31.12. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren senest en måned før næste periode dvs. senest 31 maj eller 30 november.

Bestyrelsen er bemyndiget til at slette et medlem af medlemslisten på grund af kontingentrestance ud over tre måneder.

5.2 Medlemskab tegnes ved indbetaling af kontingent til kassereren.

§6 Bestyrelsen

6.1 Bestyrelsen er Nørre Aaby Juniorskakklubs daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold, og kan under ansvar over for generalforsamlingen disponere til klubbens bedste og formålets fremme.

6.2 Bestyrelsen, som består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og de menige medlemmer konstituerer sig selv på første møde efter generalforsamlingen, og den enkeltes ansvarspunkter fordeles.

6.3 Bestyrelsen fastsætter kontingent som den finder det passende for den almene drift af klubben

6.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtige ved 3/5 af denne er tilstede.

6.5 Foreningen tegnes af formanden og et medlem af bestyrelsen.

6.6 Den praktiske drift i klubben er alle medlemmer ansvarlige for.

6.7 En fra bestyrelsen indhenter børneattest efter ny bestyrelse er konstitueret, dette gøres ved nye medlemmer af bestyrelsen, og hver fjerde år for allerede siddende medlemmer.

§7 Vedtægter

7.1 Forandringer i foreningens vedtægter kan kun ske på den årlige generalforsamling og kun når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.

§8 Ophævelse af foreningen

8.1 Bestemmelse om klubbens ophævelse kan kun gyldigt vedtages, når mindst 3/4 af samtlige klubbens medlemmer stemmer derfor, på to hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

8.2 Ved et ophør af foreningen skal en eventuel formue overføres til andet ungdomsarbejde i Middelfart Kommune. Fordelingen sker i samråd med den afgående bestyrelse og Folkeoplysningsudvalget. Eventuelt materiale tilfalder Nørre Aaby Skole

9 Ikrafttrædelse

Disse vedtægter er gældende straks efter endt generalforsamling hvor de er vedtaget, ændringer til vedtægterne vil ligeså træde i kraft efter generalforsamlingen hvor de er vedtaget på.

Vedtaget på generalforsamling den 22 feb. 2020